Hovedseksjon

Ordensreglement

Det fremgår når noe gjelder spesifikt for ungdomstrinn eller barnetrinn, ellers er dette felles for hele skolen. Se også felles reglement for orden og oppførsel i Osloskolen.

For å oppnå dette er vi avhengig av at:

 • du tar avstand fra enhver form for krenkende adferd, mobbing og plaging.
 • du godtar andres grenser.
 • du møter presis til timene, har med nødvendig utstyr og holder avtaler
 • du tar vare på det du disponerer av skolens bøker og utstyr. Mistet eller ødelagt utstyr skal erstattes.
 • du er med på å skape nødvendig arbeidsro i timene og ikke forstyrrer undervisningen.
 • du tar ansvar for å holde skolen fri for søppel, tagging og annet hærverk.
 • du ikke har med våpenlignende gjenstander på skolen.
 • du aldri løser uenighet med bruk av vold eller trusler.
 • du viser nettvett og følger skolens retningslinjer for bruk av digitale verktøy.

Husk også:

 • Det er ikke lov å nyte tobakk, snus eller andre rusmidler på skolens område.
 • At du i skoletiden alltid er representant for Nordseter skole, selv om du oppholder deg utenfor skolens område.
 • At Nordseter er en mobilsmart skole. Det vil si at vi oppfordrer til at mobiltelefoner ikke skal synes eller brukes på skolens område.
 • Skolen påtar seg ikke ansvar for penger og verdisaker som medbringes hvis dette ikke leveres inn på kontoret.
 • I friminuttene skal alle elever ut av undervisningsrommene. U-trinnselever kan være inne i bestemte områder i storefri.
 • Farlig lek er forbudt. Snøballkasting, sykling og bruk av enhjulinger er eksempler på farlig lek.
 • Sparkesykler, skateboards, og rollerblades kan ikke benyttes inne i skolebygningen.
 • Juks og plagiat kan få konsekvenser for oppførselskarakteren.
 • Skolens regler for orden og oppførsel gjelder ved alle aktiviteter i skolens regi.
 • Hvis du er borte fra vurderingssituasjoner, må du være forberedt på å bli vurdert når du er tilbake på skolen.

 

Følgende reaksjonsformer benyttes på Nordseter skole:

 • Tilsnakk og muntlige advarsler.
 • Anmerkninger. Dette brukes som dokumentasjon på overtredelser av ordensreglementet, og kan således gis i tillegg til andre reaksjoner. Foresatte til elever på u-trinnet kan på Its følge med på antall anmerkninger eleven har fått inneværende termin.
 • Skriftlig eller muntlig melding til hjemmet fra kontaktlærer eller skolens ledelse.
 • Bortvisning fra undervisningen for enkelttimer eller resten av dagen.
 • Pålegg om å utbedre skadeverk før eller etter skoletid.
 • Krav om skadeserstatning.
 • Midlertidig eller permanent klassebytte.
 • Utvisning fra skolen i inntil tre dager.

Skolemiljøet vårt skal kjennetegnes ved:

 • vennlighet og respekt over for hverandre og alle som besøker skolen
 • å være et mobbe- og rasismefritt område
 • et rent og ryddig arbeidsmiljø
 • arbeidsro

Konsekvenser

Overtredelser av skolens ordensreglement vil kunne påvirke elevenes ordens- og oppførselskarakterer. Ulovlige forhold politianmeldes. Det kan gjelde lokale regler på trinn/ team eller overfor enkeltlærere. Dette er i så fall formidlet til elevene, og brudd på disse gir grunnlag for reaksjoner i henhold til ordensreglementet.