Hovedseksjon

Rådgiver/Sosiallærer

Vi har tre rådgivere og en spesialpedagogisk koordinator på ungdomstrinnet. Vi har tre sosiallærere på barnetrinnet.

Kontakt med rådgiver/sosiallærer kan være aktuelt hvis det er noe du synes er vanskelig på skolen. De kan hjelpe til med tilrettelegging av opplæringen, og om du trenger hjelp fra andre instanser kan de videreformidle kontakt. Du kan også henvende deg hvis du trenger noen å snakke med om personlige forhold. Rådgivere og sosiallærere har taushetsplikt og vil bare formidle opplysninger videre etter avtale med deg.

Rådgiver hjelper også til med valg av programfag på videregående skole og yrkesorientering.

IOP og PPT

IOP - Individuell opplæringsplan, er noe enkelte elever har behov for i noen fag. Det kan være ulike grunner til det, som generelle lærevansker, eller spesifikke som lese- og skrivevansker.

Som regel er det kontaktlærer/faglærer som melder behov til rådgiver/sosiallærer, og da settes denne prossessen i gang:

  • Kartlegging
  • Pedagogisk rapport
  • Drøfting i ressursteam med rådgivere og ledelse
  • Henvisning til PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste)
  • Utredning hos PPT
  • Tilbakemeldingsmøte fra PPT til skole og foresatte
  • Eventuelt vedtak om tiltak, som undervisning i mindre grupper noen timer i uka eller forslag til arbeidsmetoder.

Elever med IOP i ett fag, kan få lettere og færre mål å arbeide mot enn hva som står i læreplanen, men skal likevel vurderes på lik linje med elever som følger ordinær læreplan.

3 sosiallærere på barnetrinnet:

Kontaktperson for 1.-4. trinn:
Silje Hrafa Tjersland
silje.tjersland@osloskolen.no
Jobbmoibil: 474 86 711
Kontor: 22 38 89 34

Kontaktperson for 5.-7. trinn:
Susanna Ubøe Møthe
susanna.mothe@osloskolen.no
Jobbmobil: 903 61 914
Kontor: 23 38 89 34

Kontaktperson for spesialpedagogikk:
Kristin Holter Henriksen
kristin.henriksen@osloskolen.no
Jobbmobil: 903 61 914
Kontor: 23 38 89 37

3 rådgivere på ungdomstrinnet:

Hovedansvar for hvert sitt trinn:

Heidi Johannessen - 8. trinn
heidi.johannessen1@osloskolen.no
22 78 29 87

Birgitte Hellestad - 9. trinn
birgitte.hellestad@osloskolen.no
22 78 29 87

Tor Arne Walle - 10. trinn
tor.arne.walle@osloskolen.no
22 78 29 86

 

Spesialpedagogisk koordinator på ungdomstrinnet

Erika Tingsrud Svelstad jobber nå som fungerende inspektør. Vennligst ta kontakt med rådgiver på det aktuelle trinnet om du trenger å kontakte rådgivingstjenesten.

Høyt fravær?

Nordseter skole er opptatt av at våre elever skal ha en skolehverdag som er meningsfull. Da er det viktig å oppleve mestring, føle seg velkommen, og føle en tilhørighet til klassen sin og skolemiljøet.

Høyt fravær er en indikasjon på at enkelte elever har litt vansker med dette, og vi vil derfor ha et ekstra fokus på rutiner rundt høyt fravær. Les mer om dette på vår side om fokus på tilstedeværelse.