Hovedseksjon

Elevrådet

Elevråd

Hver høst, etter at klassene har valgt to representanter, drar elevrådet på heldagsseminar. Her får de opplæring i hvilken rolle og muligheter elevrådet har på skolen. Det er også to dager med sosialt samvær der elever blir kjent på tvers av klasser og trinn.

Elevrådet har møter i skoletiden, ca en gang hver måned. Her tar de opp saker som elever melder inn i klassene, og de diskuterer egne ideer og forslag til hva som kan fremme skole- og læringsmiljø. Elevrådet er et viktig organ for fremming av elevmedvirkning og demokrati i skolen.

På Nordseter har elevrådet engasjert seg i alt fra mat- og fritidstilbud i friminuttene, til hvordan man kan skape et trygt, godt og inkluderende skolemiljø for alle. De har også vært involvert i et prosjekt sammen med lærere om hva elevene selv opplever som gode læringsøkter.

Dersom du ønsker å melde en sak til elevrådet, kan du gjøre det gjennom klassens tillitsvalgte, kontaktlærer, eller rådgiver.

Oppdrag

I henhold til Opplæringslovens §§ 11-2 og 11-6 skal alle grunnskoler med 5.–7 og 8.–10. årstrinn samt videregående skole er pliktig til å ha et elevråd. Det ligger ingen begrensing i hvilke saker elevrådet kan ta opp, men i hovedsak dreier det seg om forhold som angår skole-, lærings- og arbeidsmiljø samt velferdsinteresser.

Innflytelse

Elevrådet kan uttale seg i alle saker som angår skolen, men loven gir ikke rådet noen myndighet til å ta bindende avgjørelser. Det er likevel slik at elevrådet representerer alle elevene ved skolen, og de vedtak som elevrådet gjør, er et uttrykk for elevenes vilje. På den måten har elevene innflytelse på det som skjer i skolen, og rektor vil i de fleste tilfeller ta hensyn til de vedtak elevrådet gjør