Utekontakten

Metoden vi bruker for å komme i kontakt med ungdom kalles oppsøkende sosialt ungdomsarbeid, som vil si at vi er til stede på de arenaene ungdom er, på de tidspunktene de er der. Derfor er vi rundt i bydelen på kveldstid og i helger, samt på skolene på dagtid. Vi kommer også i kontakt med ungdom gjennom samarbeidspartnere. Ungdom kan ta kontakt med oss dersom de er bekymret for seg selv eller venner av seg, eller foreldre om de er bekymret for barnet sitt. Utekontakten har taushetsplikt, men også opplysningsplikt overfor barneverntjenesten.

Utekontakten har bred erfaring med kommunikasjon med ungdom og kan tilby samtaler, råd, veiledning og videreformidling til andre instanser. Det er frivillig for ungdom å være i kontakt med oss. Relasjonsbygging er derfor sentralt i vårt arbeid, der vi tar utgangspunkt i ungdommens behov og jobber langsiktig for å oppnå endring.

I tillegg til å hjelpe den enkelte ungdom i en vanskelig livssituasjon, er også Utekontakten en del av et større forebyggende arbeid i bydelen. Utekontaktene har god kjennskap til bydelens tjenesteapparat, og har tett samarbeid med skoler, politi, barnevern, helsestasjon, fritidsklubber og ellers andre som jobber med ungdom i og utenfor bydelen. En av våre funksjoner er å bidra til å løfte fram et helhetsbilde av bevegelser i ungdomsmiljøene i bydel Nordstrand.

Utekontakten har gruppetilbud som er gratis for ungdom å delta på. Gruppene tilpasses ut i fra behov i ungdomsmiljøene og formes i samarbeid med ungdommene selv. Dette er for eksempel guttegrupper, jentegrupper, Møteplassen og Idrett & Utfordring. Ta kontakt for å høre hvilke gruppetilbud som finnes per nå.

Utekontakten er også bydelens oppfølgingstjeneste (OT), der ungdom som står uten skole eller jobb kan få veiledning og oppfølging for å komme tilbake i skole eller jobb, eller inn i alternative tilbud.

Skolefelting

Utekontaktens oppsøkende sosiale ungdomsarbeid skjer blant annet gjennom skolefelting. Selve feltingen innebærer at det kommer to fra Utekontakten til skolen i storefri én dag i uken. På Nordseter skole er vi hver torsdag. Denne tiden vil gå med til kontaktetablering med ungdom og kartlegging av miljøene. Vi snakker med ungdom om det de er opptatt av, og vi kan hjelpe til med å løse personlige eller praktiske problemer. Skolen er den største etablerte sosialiseringsarenaen for vår målgruppe, og derfor er skolen en viktig samarbeidspartner for å komme i kontakt med ungdommer som bor i bydel Nordstrand. Skolefeltingen skjer i samarbeid med skolens ledelse, slik at vi sammen kan kartlegge ungdomsmiljøene og jobbe med behovene 1
som avdekkes. Dette er for å gi et best mulig tilbud til ungdommene ved behov. Det vi ønsker å oppnå med skolefeltingen er:

  • En kartlegging av ungdomsmiljøet, der vi kan avdekke behov og finne best mulig tiltak for å møte behovet.
  • Flere ungdom får kjennskap til tjenesten. Tjenesten vil på denne måten bli lettere tilgjengelig for ungdommene.
  • Informere ungdom om Utekontaktens ulike tilbud, og hva som finnes av tilbud ellers i bydelen.
  • Økt tverrfaglig samarbeid.
  • Forebyggende effekt på skolens arena gjennom tilstedeværelse. 

 

Forebygging på skolearenaen

Siden Utekontakten i Bydel Nordstrand er en forebyggende tjeneste som har som mål å skape trygge oppvekstforhold for barn og ungdom i bydelen, er skolen en viktig samarbeidspartner for oss. Skolen er en viktig arena for barn og ungdom, og sammen med skolen jobber vi for at alle skal ha det bra på skolen. Til nå har det blitt jobbet på system-, gruppe- og individnivå, med skole- og klassemiljø, holdningsskapende arbeid i grupper, samt oppfølging av enkeltungdom. Arbeidet på skolene utføres i tett samarbeid med skolens ledelse og sosiallærere, i tillegg til foresatte og ungdommen selv.

Med fleksibiliteten utekontakten har, kan vi følge opp ungdom på en annen måte og til andre tider enn skolen har mulighet til. Dette har vist seg nyttig i arbeid med ungdom som av ulike årsaker kan trenge ekstra støtte. Er du bekymret for en ungdom eller et skole-/klassemiljø, eller har andre spørsmål er det bare å ta kontakt.